Site Loader

Taxa judiciară de timbru este suma de bani pe care o datorează orice persoană fizică sau persoană juridică care se adresează  cu o cerere instanțelor judecătorești sau celorlalte autorități din cadrul sistemului judiciar.
Taxele judiciare de timbru se datorează atât pentru judecata în prima instanță, cât și pentru exercitarea căilor de atac ordinare sau extraordinare, în condițiile prevăzute de lege. Ele se datorează și pentru alte cereri necontencioase adresate instanței de judecată după terminarea procesului sau în afara oricarui proces: eliberarea unor copii de pe înscrisuri de la dosar ori de pe hotărâri judecătorești, eliberarea unor certificate de grefă etc.

Regula este că o cerere adresată instanței se taxează.

Totuși, în cazurile expres prevăzute de lege cererile sunt scutite de la această obligație fiscală.  Cele mai multe cazuri de scutire sunt prevăzute de art.29-30 din O.U.G. nr.80/2013, dar mai există și dispoziții din diverse alte legi și ordonanțe ce prevăd scutiri de la plata taxei judiciare de timbru. De asemenea, dacă legea nu prevede altfel, cererile depuse în cursul judecății și care nu modifică valoarea taxabilă a cererii inițiale sau caracterul acesteia nu se taxează.

Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, cu excepțiile prevăzute de lege. Așadar, chitanța, ce reprezintă dovada plății taxei judiciare de timbru, trebuie atașată în original cererii adresate instanței.

Taxa judiciară de timbru se stabilește în funcție de obiectul și valoarea cererii adresată instanței și în funcție de numarul de capete de cerere precum și de numărul de capete de cerere și a raportului dintre acestea (principale, accesorii etc.).

De principiu, taxa judiciară de timbru se datorează în funcție de valoarea obiectului cererii, după regulile statornicite de art.3 din O.U.G. nr.80/2013 (în cazul litigiilor privind contracte de achizițiile publice se folosește algoritmul de calcul stabilit de art.56 din Legea nr.101/2016).

La determinarea taxei de timbru datorată se mai ține cont și de următoarele reguli (art.34-35 din O.U.G. nr.80/2013):

– când o acțiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferită, taxa judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capat de cerere în parte, după natura lui, cu excepția cazurilor în care prin lege se prevede altfel;

– dacă însă capetele de cerere au aceeași finalitate, taxa se calculează la valoarea însumată a pretențiilor;

– cererile reconvenționale, cererile de intervenție principală, precum cererile de chemare în garanție se taxează după regulile aplicabile obiectului cererii, dacă aceasta ar fi fost exercitată pe cale principală;

– în cazul cererilor sau al acțiunilor introduse în comun de mai multe persoane, dacă obiectul procesului este un drept ori o obligație comună sau dacă drepturile ori obligațiile lor au aceeași cauză sau dacă între ele exista o stransă legatură, taxa judiciară de timbru se datorează în solidar (adică o singură taxă, platibilă de toți împreună sau oricare dintre reclamanți).

Cu rol informativ, pentru a vă calcula taxa de timbru, puteți folosi calculatorul pentru taxa judiciară de timbru aici.

Post Author: andreea